Nakládání s domovním odpadem
V domě bylo původně 6ks 120l nádob na směsný odpad. Kromě částky za svoz odpadu byla vždy placena nadstandardní služba zanáška (40 m) a odemykání. Vzhledem k tomu, že obyvatelé domu projevili zájem odpad třidit a také ušetřit na nákladech za odvoz odpadu, byly tyto nádoby v roce 2007 nahrazeny za dvě nádoby na směsný odpad a barevné nádoby.

Současný stav
nádoba na směsný odpad 240 l - 2x
nádoba na plast 240 l - 1x
nádoba na papír 120 l -1x
nádoba na sklo 120 l - 1x

Popelnice v domě Veletržní 17

Tím že jsme odhlásili 240l směsného odpadu a místo toho objednali barevné nádoby na tříděný odpad, tak šetříme každý měsíc 711,- Kč/měsíc tedy 8.532,- Kč/rok.

Má to smysl


Prosím do barevných nádob dávejte pouze tříděný odpad. Bude-li v barevné nádobě uložen jiný než tříděný odpad je objednatel (tedy naše BD) povinen tento odpad ze sběrné nádoby odstranit. Neodstraní-li objednatel tento odpad ze sběrné nádoby nebo není-li v místě svozu odpadu k zastižení, je zhotovitel oprávněn dle svého uvážení takový odpad z nádoby odstranit sám nebo dovézt a zajistit jeho zneškodnění a to vše na náklady a odpovědnost objednatele nebo svoz odpadu neuskutečnit. Poruší-li objednatel povinnost stanovenou v těchto odstavcích je zhotoviteli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každé takovéto porušení.

V průběhu času přibyly další nádoby, tyto již nejsou v režii Pražských služeb a.s., ale byly pořízeny na náklady našeho bytového družstva a o odvoz odpadů se stará představenstvo družstva. Jedná se o nádoby:

Nádoba na baterie - určená na sběr
baterií a akumulátoru
Nádoba na zářivky - zářivek a jiného odpadu obsahujícího rtuť, výbojky sodíkové, halogenidové. Zářivky dávejte prosím do nádoby opatrně, pokud zářivku rozbijete, uniknou jedovaté rtuťové páry.
Nádoba na hliník - hliník je odvážen do základních škol na Praze 7

Další popelnice

V průběhu času přibyl také vermikompostér, kam se ukládá biologicky rozložitelný odpad. Z tohoto odpadu se časem stává zemina, která je použitá při výsadbě květin v našem domě. O kompostér se stará Míša Strnadová, tedy pokud máte nějaké pochybnosti co do kompostéru uložit, prosím kontaktujte jí.

Vermikompostér ve Veletrtžní 17
Kompostér je umístěn v domě, přede dveřmi na dvůr. Důvodem umístění v domě je teplotní stálost pro práci žížal.


Vermikompostér ve Veletrtžní 17
Kompostér v akci. Co kompostovat najdete zde.


Vermikompostér ve Veletrtžní 17
Zde je vidět funkce kompostéru, v horním patře je biologický odpad o patro níže již zpacovaný odpad.


Vermikompostér ve Veletrtžní 17
Žížaly v akci


Pokud potřebujete vyhodit velkoobjemový odpad, využijte sběrný dvůr na adrese:
Sberný dvur hl. m. Prahy, Voctárova, Praha 8, tel. 266 00 72 99, provozní doba_ Po - Pá 8,30 - 17,00 hod. - v letním období do 18,00 hod., So 8,30 - 15,00 hod. všechny druhy odpadu.
Nebo můžete využít kontejneru, který na rohu ulic Šimáckova před č. 12 x Schnirchova nechává jednou za měsíc přistavit MČ Praha 7,Prosím plastové nádoby stlačte takto:

Lis


Očista dočista
Zpět na hlavní stránku
Očista dočista

Copyright (c) 2. října 2007 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Pražské služby
Bezpečně se zbavte nebezpečných odpadů a elektroodpadů
Rucní lis na PET láhve
Petice za spravedlivé  poplatky za odpad
formám platby za komunální odpad
Jak vyrobit vermikompostér
Na kompost - stránky související s kompostováním
Pozvěte žížaly domů. Na bioodpad s důvtipem.
Kompostovací poradna