ZÁPIS
z  členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 01/2007

Členská schůze Bytového družstva Veletržní 17 se konala dne 27. června 2007 od 18.00 do 20:30 v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na členské schůzi Bytového družstva Veletržní 17
Přítomni: Naděžda Balcarová, Mgr. Jana Hüttelová, Lucie Syrová,  Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková, Miloš Vondruška a Anna Vondrušková, Radka Eiseltová, Daniela Almargni, Gabriela Klimešová, Dalibor Franz, Ivan Horák, tj. 11 členů Bytového družstva

Plné moci: Dalibor Franz zplnomocněný na základě Plné moci Marie Štarhové, (1 hlas)
Jana Remková zplnomocněná na základě Plné moci panem Vladimírem Remkem (otec) (1 hlas)
Václava Sušanková zplnomocněná na základě Plné moci Petrou Vaníčkovou (dcera) (1 hlas), tj. celkem 3 hlasy

Nepřítomni: Ilja Stern, Jiří Křesťan, Věra Kübli, 3 členové

Členská schůze byla na základě Stanov Bytového družstva a počtu zúčastněných členů usnášení schopná.

Program členské schůze dle pozvánky ze dne 19. června 2007 byl následující:
1.    prezence členů družstva
2.    rozsah plánovaných udržovacích a  rekonstrukčních prací na domě
3.    hlasování o změně v postupu ve vymáhání dlužného nájemného
4.    úprava výše příspěvků do fondu oprav
5.    informace o trestném činu spáchaném proti našemu družstvu, řešení situace
6.    hlasování o pořízení nádob na tříděný odpad
7.    seznámení s účetnictvím Bytového družstva
8.    diskuse
9.    závěr


Ad 1) Jednání členské schůze družstva zahájil Mgr. Dalibor Franz, konstatoval, že je přítomno 11 členů Bytového družstva, 3 členové družstva zplnomocnili své zástupce a 3 členové jsou omluveni a schůze je usnášeníschopná. Dále konstatoval, že všichni členové družstva byli na dnešní schůzi řádně pozváni pozvánkou v souladu se Stanovami družstva a sdělil, že program schůze bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce

Byl zvolen zapisovatel pro tuto členskou schůzi, a to pan Miloš Vondruška (pro hlasovalo 13 z 14 přítomných členů družstva). Dále byly zvoleny ověřovatelky zápisu, paní Naděžda Balcarová a Mgr. Jana Hüttelová.

Ad 2) Představenstvo informovalo přítomné o lokálních narušeních fasády, které sice nejsou přímo patrné, ale při větrech, které byly minulý rok způsobily uvolnění drobných fragmentů, které následně ohrožovaly chodce na přilehlém chodníku. Naštěstí se zatím nic nestalo, ale toto nebezpečí musí být odstraněno co nejdříve.

Po diskusi se přítomní usnesli, že se chtějí pokusit opravu fasády spojit se zateplením objektu, proto předseda družstva za pomoci Gabriely Klimešové v co nejkratším možném termínu podá žádost na příslušný Odbor památkové péče a Stavební úřad. Na základě vyjádření výše uvedených orgánů bude rozhodnuto o způsobu opravy fasády. Pokud se do vyjádření výše uvedených orgánů na fasádě vyskytnou místa hrozící pádem, je třeba je co nejrychleji sanovat. Pro tento návrh bylo hlasováno následovně:
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Ad 2) Představenstvo informovalo přítomné o špatném stavu teras. Na terasách se nacházejí pukliny způsobené nejen přirozeným stárnutím a zvětráním materiálu, ale i vegetací, která nebyla v minulých dobách včas odstraňována. Tímto stavem trpí zvláště paní Sušanková a paní Almargni, ale i celý dům včetně fasády. Proto bylo navrženo co nejrychleji tyto terasy opravit. Družstevníci vyslovili přání využít v co nejvyšší míře materiály s příznivými termoizolačními vlastnostmi.
Družstevníci si připomněli rozhodnutí ze schůze č. 3/2005, kdy si odhlasovali, že oprava balkónu, jako součásti bytu, je čistě v režii každého družstevníka (oprava zábradlí, lakování zábradlí atd.). V případě opravy teras bylo navrženo základní opravu zábradlí zahrnout do této akce. O tomto návrhu bylo hlasováno:
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Dále byla zhodnocena akce lakování oken, která začala 7.června 2005. Od té doby si všichni družstevníci dali do pořádku svá okna (kromě pana Horáka a Franze, kteří zjednají nápravu do podzimu 2007) a také byly dány do pořádku dveře a okna ve společných prostorách. Miloš Vondruška seznámil přítomné, že družstevníci buď využili k opravě standardních služeb, které v domě nabízel truhlář pan Houba, popř. pan Dlabáček, a lakýrnických prací, které nabízel pan Sláma, nebo si opravili okna dle svého uvážení a od družstva dostali kompenzační částku úměrnou standardní opravě.

Dalším diskutovaným bodem byla bezpečnost v domě. Bylo konstatováno, že za uplynulý rok se stalo v domě několik závažných skutků, které byly podpořeny pochybením v zabezpečení objektu. Bylo navrženo, že dům bude zabezpečen elektronickým přístupovým systémem, který je v dnešní době cenově přijatelný. O tom to návrhu bylo hlasováno:
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Byla zhodnocena právě realizovaná výměna prvních vrat. Druhé vrata se ale také nachází v neutěšeném stavu. Proto bylo družstevníky navrženo provést repasi těchto vrat, pokud tato cenově nepřesáhne 50 tisíc Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno:
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Ad 3. Předseda družstva seznámil přítomné s faktem, že družstvo je povinno vybírat penále při jakémkoliv prodlení platby. Navrhl, aby družstevník, který předem svoji tíživou situaci písemně nahlásí představenstvu družstva, byl osvobozen od tohoto penále po první tři měsíce nesplacení dlužné částky. Pro tento návrh přítomní hlasovali:
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Ad 4. Dalším bodem byla diskuse o příspěvku do fondu oprav. Družstevníci se usnesli, že optimální částka je 15 Kč/m2. Toto ustanovení by bylo platné od 1. září 2007. Samozřejmě podle vývoje potřeb družstva se tato částka může nejvyšším orgánem družstva (členskou schůzí) upravovat dle aktuálních potřeb. O tomto návrhu bylo hlasováno:
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Ad.5. Předseda družstva znovu otevřel diskusi k činu spáchaném na našem účtu. Shrnul fakta k této akci, která již zazněla na mimořádné schůzi č. 6/2006.
Na základě tohoto trestného činu byla provedena tato opatření:
a) byl zrušen přístup k účtu pomocí tzv. sběrných boxů,
b) pro výběr hotovosti je potřeba, aby se sešli všichni tři členové představenstva na přepážce České spořitelny a prokázali se platnými doklady,
c) bylo zavedeno Internetové bankovnictví. Každý člen představenstva má své jedinečné nástroje k přístupu (heslo, potvrzení na soukromý mobilní telefon atd.) a ty si chrání,
d) pro odeslání platby bezhotovostně je nutné, aby jeden člen představenstva platbu zadal a jiný člen představenstva platbu zkontroloval a připodepsal,
e) byl zřízen revolvingový účet, ke kterému je možno přistoupit pouze jednou za 14 dní,
f) maximální částka na běžném účtu je 300 tisíc Kč. Vše nad tuto částku je odesíláno na revolvingový účet.

Ad 6. Pan Vondruška informoval přítomné o návrhu umístit „barevné sběrné nádoby“ přímo na našem dvoře. Jednalo by se o 240l nádoby na sklo, papír a plasty. Bylo konstatováno, že nádoby na směsný odpad (černé) se obvykle nezaplní všechny tři a při pravidelném odvozu jedna černá nádoba zůstává prázdná. Pokud se třídění odpadu v domě osvědčí, bylo by možné tuto jednu černou nádobu odhlásit. Toto odnášení by se ale nerealizovalo současně se zavedením barevných nádob, vyčká se, jak se třídění odpadu zažije.
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlas

Ad 7 všichni přítomní byli seznámeni s účetnictvím družstva za minulý rok a s výroční zprávou. Bylo hlasováno o přijetí výroční zprávy za rok 2006.
·    Pro: 14 hlasů
·    Proti: žádný hlas
·    Zdržel se hlasování: žádný hlasVzhledem k tomu, že program členské schůze byl vyčerpán, ukončil pan Mgr. Franz  jednání členské schůze Bytového družstva v 20:30 hod.

V Praze, dne 14. srpna 2006

Miloš Vondruška Naděžda Balcarová Mgr. Jana Hüttelová
zapsal ověřila ověřila


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 14. srpna 2007 by Mgr. Dalibor Franz.. Design by Webmaster