Projekt na plynovou kotelnu


DOMOVNÍ PLYNOVOD

- rozšíření odběru -.

Technická zpráva

Výkres č. 1
scan výkresu, detail kotle
scan výkresu, detail plynovoduJOSEF NOVOTNÝ
projektant
Holečkova 866/79, Praha 5
IČ: 12616486
mob.: 720 327 573

Investor: Bytové družstvo Veletržní 196/17
Místo: Praha 7, Veletržní 196/17
Měst. část: Praha 7
červenec 2010

TECHNICKÁ ZPRÁVA


1. Situace:

Předmětem projektové dokumentace je návrh na rozšíření odběru zemního plynu z důvodu zrušení dálkového parního vytápění z Pražské teplárenské, a. s., a zřízení nové samostatné plynové kotelny vdomě.

Objekt je řadový činžovní dům, skládající se ze suterénu, přízemí, 1. až 6. patra.

Vdomě je vsoučasné době 18 bytových jednotek, které jsou temperovány článkovými otopnými tělesy včetně s rozvody teplé užitkové vody, které budou po osazení plynových kotlů zachovány.

Přívod a rozvody páry vprostoru stávající kotelny budou zaslepeny a včetně všech zařízení kotelny zrušeny.

Vdobě zaměření vdomě nebyl mé osobě umožněn přístup do stávající kotelny.


2. Návrh plynovodu:

Na stávající vnitřní plynovod MNS DN 50 vsuterénu bude napojen nový ocelový plynovod MNS DN 32, který pak bude veden na zdi u stropu chodbou, kde v prostoru před kotelnou bude osazen ve výšce očí plynoměr „G6“ v ochozu pro měření odběru zemního plynu pro nově zřízenou plynovou kotelnu.

Od plynoměru bude plynovod zaveden do kotelny, kde bude ukončen plynovým akumulačním potrubím MNS DN 100.

Ztohoto akumulačního potrubí budou provedeny svody a propojeny s plynovými kotli.

Pro temperování bytových jednotek budou osazeny dva kotle VIADRUS G24 ECO o výkonu 42/49 kW a pro ohřev teplé užitkové vody plynový kotel VIADRUS G24 ECO o výkonu 8 kW.

Pro odvzdušnění při napouštění zemního plynu bude zhotoveno odvzdušňovací potrubí, které je pak vyvedeno zkotelny do volného prostoru a ve výšce min. 3 metry nad terénem dvora je berlovitě ukončeno.

Před plynoměrem budou osazeny plynové kulové uzávěry DN 32 a před každým kotlem kulové uzávěry DN 20.

Plynovod byl vypočítán dle normy EN 1775 (ČSN 38 6441) a TPG 70401 a odpovídá dodávce zemního plynu pro zvolené spotřebiče.

Stávající plynovod v domě slouží pro stávající plynové sporáky v bytových jednotkách a kde v každé bytové jednotce je osazen plynoměr pro měření odběru plynu pro vaření.

Nový vnitřní plynovod je zhotoven z ocelových trubek bezešvých, závitových a spojen bude svařováním.

Po provedení úřední tlakové zkoušky těsnosti budou provedeny dva základní a jeden vrchní nátěr žlutým odstínem ČSN 73 0804.

Veškeré práce na plynovodech a jejich zařízení musejí být provedeny odbornou firmou a musí odpovídat příslušným normám, bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům výrobce plynových kotlů.


3. Odkouření:

Komíny, do kterých budou svedeny spaliny od plynových kotlů, musejí být předem prošetřeny odbornou kominickou provozovnou, která stanoví jejich způsobilost nebo navrhne jejich vložkování.

Světlost kouřové roury u větších kotlů je 180 mm a u menšího je 80 mm.


4. Elektro:

Nové plynové kotle budou propojeny ze stávající elektroinstalace v kotelně včetně provedení měření, čidel a regulace odbornou firmou.

Elektro včetně regulace není součástí této projektové dokumentace


5. Ústřední vytápění:

Od plynových kotlů budou provedeny rozvody otopné vody a vratné vody do stávajících rozvodů parních v prostoru kotelny, které budou mimo kotelny zachovány. Jejich dimenze ležatých rozvodů včetně stoupaček nebyly zaměřeny z důvodů jejich izolací.
Vodní náplň do systému byl odhadnut a jištění je navrženo tlakovou expanzní nádobou 80L.
Nové rozvody ÚT včetně oběhových čerpadel nejsou součástí této projektové dokumentace.
Veškeré práce musejí být provedeny odbornou firmou a musí odpovídat příslušným normám, bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům výrobce plynových kotlů.


6. Rozvody studené a TUV:

Rozvod studené a teplé užitkové vody bude proveden ze stávajícího vodovodu do zásobníku teplé užitkové vody DRAŽICE OKC 1000 NTRR/L MPa.
Ze zásobníku bude proveden rozvod TUV do stávajícího rozvodu TUV, který bude v domě zachován.
Bude provedena nová cirkulace TUV.
Ohřev bude proveden z plynového kotle VIADRUS G24 ECO 8 kW a jištění bude provedenou tlakovou expanzní nádobou 6L.
Rozvody studené a teplé užitkové vody budou provedeny odbornou firmou a musí odpovídat příslušným normám, bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům výrobců zařizovacích předmětů.
Rozvody studené a TUV nejsou součástí této projektové dokumentace.


7. Závěr:

Plynové kotle musí splňovat hmotnostní koncentraci NOx dle ČSN EN 383/2000, tj. menší než 70 mg/kWh deklarovanou třídou NOx5.
Na dveřích kotelny budou osazeny výstražné tabulky „ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU SOTEVŘENÝM OHNĚM“ a „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“.
Náklady na stavbu nového vnitřního plynovodu a jeho zařízení budou fakturovány dle naběhlých nákladů za materiál a zařizovací předměty a smluvní cenou za provedení všech prací souvisejících svýstavbou nové kotelny příslušnou odbornou firmou.
Po zaškolení obsluhy se zařízením, která se bude starat o provoz kotelny, bude kotelna uvedena do provozu.


Praha - červenec
Vypracoval: Josef Novotný


krb
Zpět na hlavní stránku
krb


Copyright (c) 25. července 2010 by Josef Novotný. Design by Webmaster
Související linky: