Výroční zpráva za rok 2014
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností

a hospodařením za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.


Identifikační údaje:

Bytové družstvo Veletržní 17

se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000

IČO: 26501848


Předmět činnosti družstva:

- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostorů


1. Informace pro členy:

 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů

 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.

 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek


Družstevník

Podíly

Kupní cena bytůBalcarová

47/1000

283 238 Kč

Bolenovi

27/1000

164 553 Kč

Rubášová

45/1000

271 173 Kč

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

Remková

46/1000

277 976 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

Strnadovi

101/1000

606 391 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

Klimešová

26/1000

159 451 Kč

Franz

32/1000

192 776 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč6 020 011 Kč
 • V průběhu roku 2013 nebyly uděleny pokuty a penále.

 • Nebytové prostory
  - nebytový prostor obchod změnil nájemce, ke konci ledna skončila firma Nabys a prostory byly od května proajmuty firmě Proficook.
  - ostatní nebytové prostory jsou pronajaty.
  - parkovací místo je pronajmuto.

 • Základní kapitál: 65.000,- Kč

 • Přehled majetku k 31.12.2013:

Pozemek:

899.470 Kč

Budova:

5.120.541 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

6.020.011 Kč

Fond oprav:

3.778.589 Kč

Celkem:

9.798.600 Kč


2. Výsledky roku 2013

Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2013 do 31.12.2013 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2009 je k nahlédnutí u pana Mgr. Franze.

Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2013 byla 88 160,- Kč.

Účetní hospodářský výsledek za rok 2010 činí 0,- Kč. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu 10,854 %, což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.


3. Návrh na rozdělení zisku

Celkem nerozdělený zisk roku 2010: 0,-Kč


Dle stávajících Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond, a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.
Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti, tak nedělitelný fond nebyl v roce 2013 navýšen. Současná výše nedělitelného fondu je 32.500,- Kč.


4. Zpráva o činnosti


V roce 2013 se uskutečnily následující opravy v domě:

 • Oprava bývalé sušárny a prádelny ve sklepě                     56 842,- Kč

 • Zateplení průjezdu                                                                6 000,- Kč

 • Zvýšení zabezpečení domu                                                 17 077,- Kč

 • Oprava havárie dešťového svodu                                       22 788,- Kč


5. Přehled volených orgánů

předseda představenstva: Mgr. Dalibor Franz
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Naděžda Balcarová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.


6. Zpráva o hospodaření

Jak vyplývá z účetní závěrky, družstvo hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Vyrovnaného rozpočtu se dosáhlo tvorbou rezerv na opravy ve výši 257 158,- Kč. Vzhledem k nízkému koeficientu (10,854 %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu výše uvedené koeficientem. Naše daňová povinnost je 88 160,- Kč.


7. Vyúčtování služeb 2010

Předepsané zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 581.932,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 545.018,- Kč.Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

Teplo

325 428 Kč

  351 942 Kč

Ohřev TUV

87 098 Kč

90 135 Kč

Vodné a stočné

70 478 Kč

64 483 Kč

Osvětlení společných prostor

7 442 Kč

6 782 Kč

Výtah

30 863 Kč

23 636 Kč

Odvoz odpadu

24 274 Kč

27 209 Kč

Úklid

31 884 Kč

34 929 Kč

Měření a rozúčtování

2 948 Kč

2 940 Kč

C E L K E M

580 414 Kč

602 056 Kč


8. Přehled finančních pohybů na fondu oprav (FO)

Přehled o počátečním stavu FO, tvorbě FO, čerpání FO a konečném stavu FO.

Je zřejmé že družstvo hospodařilo s přebytkem, tedy se FO více tvořil než čerpal.

Tabulka níže uvádí jednotlivé složky FO, ze které vyplývá, že v r. 2013 se hospodařilo s přebytkem 461 494,- Kč.

 

 

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

 

Dlouhodobé zálohy účet 475

1 304 492 Kč

0 Kč

204 336 Kč

1 508 828 Kč

Zákonné rezervy účet 451

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Ostatní rezervy účet 459

1 247 564 Kč

0 Kč

257 158 Kč

1 504 722 Kč

Ostatní kapit. fondy účet 413

13 000 Kč

0 Kč

0 Kč

13 000 Kč

Nedělitelný fond účet 422

32 500 Kč

0 Kč

0 Kč

32 500 Kč

Rozdíl kupní cena dům + pozemek

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

a základní kapitál

719 539 Kč

0 Kč

0 Kč

719 539 Kč

Celkem

3 317 095 Kč

0 Kč

461 494 Kč

3 778 589 Kč

Hospodaření přebytek

0 Kč

0 Kč

 0 Kč

461 494 Kč


9. Podnikatelský záměr na rok 2014

Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech

 • Pokračování v projektu výměny oken a zateplení domu

 • Pokračování v realizaci projektu na vlastní kotelnu

 • Odstranění závad na elektroinstalaci ve sklepě zjištěných při periodické revizi

 • Oprava střech garáží

 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje


Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, vám děkuji.V Praze dne 23. listopadu 2014


Mgr. Dalibor Franz
Předseda představenstva

BD Veletržní 17


Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 23. listopadu 2014 by Dalibor Franz. Design by Webmaster