Výroční zpráva za rok 2010
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností

a hospodařením za období od 1.1.2010 do 31.12.2010.


Identifikační údaje:

Bytové družstvo Veletržní 17

se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000

IČO: 26501848


Předmět činnosti družstva:

- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostorů


1. Informace pro členy:

 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů

 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.

 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek


Družstevník

Podíly

Kupní cena bytů

Roční splátka

Pohledávka k 31.12.2010

Balcarová

47/1000

283 238 Kč

22.488 Kč

43.104 Kč

Hüttelová

27/1000

164 553 Kč

13.068 Kč

25.017 Kč

Rubášová

45/1000

271 173 Kč

21.528 Kč

41.285 Kč

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

24.936 Kč

47.750 Kč

Nováčkovi

46/1000

277 976 Kč

22.068 Kč

42.321 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

34.236 Kč

65.625 Kč

Strnadovi

101/1000

606 391 Kč

48.144 Kč

92.292 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

34.344 Kč

65.849 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

46.428 Kč

89.030 Kč

Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

24.180 Kč

46.345 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

56.052 Kč

107.433 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

34.440 Kč

66.002 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

21.636 Kč

41.467 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

25.008 Kč

47.970 Kč

Klimešová

26/1000

159 451 Kč

0 Kč

0 Kč

Franz

32/1000

192 776 Kč

15.300 Kč

29.383 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč

21.432 Kč

41.132 Kč6 020 011 Kč

465 288 Kč

892 005 Kč


 • V průběhu roku 2010 nebyly uděleny pokuty a penále.

 • Nebytové prostory
  - nebytový prostor obchod si pronajal od 1.4.2010 pan Petr Sadílek, který provozuje truhlářství a podlahářství pod hlavičkou firmy Nabys.
  - nebytový prostor garáž č. 4 byl uvolněn stávajícím nájemcem panem Mgr. Lubošem Vayealem ke dni 31.5.2010. Novým nájemcem se stal pan Petr Sadílek od 1.11.2010.
  - ostatní nebytové prostory jsou pronajaty.

 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty:
  Nejsou registrovány žádné pohledávky

 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za nebytové prostory
  Immobilien International, s.r.o. 704 295,- Kč
  Lukeš Jan – Ateliér dluh byl splacen


 • Základní kapitál: 65.000,- Kč

 • Přehled majetku k 31.12.2009:

Pozemek:

899.470 Kč

Budova:

5.120.541 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

6.020.011 Kč

Fond oprav:

2.146.051 Kč

Celkem:

14.186.073 Kč


2. Výsledky roku 2010

Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2010 do 31.12.2010 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2009 je k nahlédnutí u pana Mgr. Franze.

Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2010 byla 16 530,- Kč.

Účetní hospodářský výsledek za rok 2010 činí 0,- Kč. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu 10,854 %, což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.


3. Návrh na rozdělení zisku

Celkem nerozdělený zisk roku 2010: 0,-Kč


Dle stávajících Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond, a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.

Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti, tak nedělitelný fond nebyl v roce 2010 navýšen. Současná výše nedělitelného fondu je 32.500,- Kč.

4. Zpráva o činnosti

V roce 2010 došlo k převodu členských práv z manželů Nováčkových na manželé Remkovy.


V roce 2010 se uskutečnily následující opravy v domě:

 • Oprava zdí přilehlých ke střeše (odstranění zatékání)    15 000,- Kč

 • Vypracování projektové dokumentace kotelny                5 000,- Kč

 • Deratizace                                                                         5 940,- Kč


5. Přehled volených orgánů

předseda představenstva: Mgr. Dalibor Franz
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Naděžda Balcarová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.


6. Zpráva o hospodaření

Jak vyplývá z účetní závěrky, družstvo hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Vyrovnaného rozpočtu se dosáhlo tvorbou rezerv na opravy ve výši 269 528,- Kč. Vzhledem k nízkému koeficientu
(10,854 %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu výše uvedené koeficientem. Naše daňová povinnost je 16 530,- Kč, toho se dosáhlo tvorbou daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám 277 633,- Kč


7. Vyúčtování služeb 2010

Předepsané zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 684 950,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 528.163,- Kč.Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

Teplo

295 296 Kč

363 032 Kč

Ohřev TUV

86 451 Kč

136 320 Kč

Vodné a stočné

60 925 Kč

74 678 Kč

Osvětlení společných prostor

5 669 Kč

6 794 Kč

Výtah

20 487 Kč

28 275 Kč

Odvoz odpadu

24 527 Kč

31 960 Kč

Úklid

31 884 Kč

41 191 Kč

Měření a rozúčtování

2 923 Kč

2 700 Kč

C E L K E M

528 163 Kč

684 950 Kč


8. Přehled finančních pohybů na fondu oprav (FO)

Přehled o počátečním stavu FO, tvorbě FO, čerpání FO a konečném stavu FO.

Je zřejmé že družstvo hospodařilo s přebytkem, tedy se FO více tvořil než čerpal.

Tabulka níže uvádí jednotlivé složky FO, ze které vyplývá, že v r. 2010 se hospodařilo s přebytkem 269 528,- Kč.

 

 

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

 

Dlouhodobé zálohy účet 475

691 484 Kč

0 Kč

204 336 Kč

895 820 Kč

Zákonné rezervy účet 451

420 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Ostatní rezervy účet 459

0 Kč

0 Kč

485 192 Kč

485 192 Kč

Ostatní kapit. fondy účet 413

13 000 Kč

0 Kč

0 Kč

13 000 Kč

Nedělitelný fond účet 422

32 500 Kč

0 Kč

0 Kč

32 500 Kč

Rozdíl kupní cena dům + pozemek

 

 

 


a základní kapitál

719 539 Kč

0 Kč

0 Kč

719 539 Kč

Celkem

1 876 523 Kč

420 000 Kč

689 528 Kč

2 146 051 Kč

Hospodaření přebytek

 

 

 

269 528 Kč


9. Podnikatelský záměr na rok 2010

Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech

 • Pokračování v realizaci projektu na vlastní kotelnu

 • Odstranění závad na elektroinstalaci ve sklepě zjištěných při periodické revizi

 • Předělání elektroinstalace v garážích

 • Oprava střech garáží

 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje

Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, vám děkuji.V Praze dne 23. května 2010


Mgr. Dalibor Franz
Předseda představenstva

BD Veletržní 17


Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 23. května 2010 by Dalibor Franz. Design by Webmaster