Vítejte u nás v domě
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Vítejte u nás v domě !
(Informace pro nové členy družstva a nájemníky)

Vážená členko, vážený člene družstva, vážená nájemnice, vážený nájemníku.
Pokud držíte v ruce tuto brožurku, potom jste se stal oprávněným uživatelem jednoho z 17 bytů v našem domě.
Družstvo je zastupováno tříčlenným představenstvem. Další podrobnosti o chodu družstva se můžete dozvědět, pokud jste se přistěhoval(a) jako jeho člen, ze stanov družstva, které si vyžádejte u předchozího uživatele bytu, nebo ze zápisů z členských schůzí a z domovního řádu.

    Veškeré konání představenstva družstva je vedeno snahou zajistit co nejkomfortnější a přitom nejlevnější bydlení pro naše členy. Všichni členové družstva jsou spolumajiteli domu, do kterého již investovali mnoho svých peněz a nadále kompletně financují veškerý chod domu od oprav, rekonstrukcí, až po likvidace vandalských útoků.

Klíče od domu

    Náš dům je na vchodových dveřích, dveřích z průjezdu, dveřích na dvůr a vjezdových vratech vybaven elektronickým přístupovým systémem, který zajišťuje všem bydlícím v domě vysoký komfort. Žádám Vás proto o šetrné užívání nejen jeho, ale také klíčů, kterými jsou elektronické čipy, nebo karty. Čipy, nebo karty (elektronické klíče) obdrží zdarma každý bydlící v domě v počtu, který odpovídá evidenčnímu počtu osob přihlášených v bytě pro služby, včetně nemluvňat. Je možné také požádat o libovolný počet dalších el. klíčů, např. pro příbuzné, kteří Vás často navštěvují. Každý takový el. klíč navíc se vydává proti záloze 100,- Kč, která Vám bude vrácena v případě vrácení nepoškozeného el. klíče. El. klíče družstevníků otevírají oba vchody (hlavní i na dvůr), návštěvnické el. klíče pouze hlavní vchod. Vjezdové dveře má právo otevřít jen oprávněný uživatel garáže, či parkovacího stání. Přehled rozdaných čipových klíčů je k dispozici zde. Při snížení nahlášeného počtu osob užívajících byt je nutné vrátit také příslušný počet klíčů, nebo za každý zaplatit 100,- Kč. Klíče se používají tak, že se přiloží k čtečce umístěné na straně dveří. Zařízení krátce pípne, rozsvítí se zelená kontrolka a uzamčení dveří se na několik sekund uvolní. Dveře lze také odemykat dálkově z bytů. Z bytu se dveře uvolňují stisknutím tlačítka na domácím telefonu. Otevírají se ty dveře u kterých návštěva zvonila. Důrazně Vás však žádám, abyste do domu vpouštěli jen osoby, které znáte. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte vpouštěnou osobu kamerou. Dojde-li v domě k nějakému poškození osobou, která byla dovnitř nezodpovědně vpuštěna, může být tato služba uživateli bytu během několika minut odpojena. Při poruše přístupového systému nikdy nepoužívejte násilí! Zavolejte některého člena představenstva, v jejich nepřítomnosti volejte firmu Sectel.

Rekonstrukce v bytě

    Veškeré opravy, rekonstrukce, výměny apod. v bytě si hradí jeho uživatel. Úkolem majitele domu je pečovat zejména o plášť domu a společné prostory. Výjimku tvoří hromadné akce odsouhlasené členskou schůzí družstva, nebo představenstvem. Rozhodnete-li se pro větší rekonstrukci v bytě, např. přestavbu bytu, obecně platí, že takové akce družstvo povoluje, avšak za přesně stanovených podmínek, ze kterých vybírám:
    Na akci bude vyhotoven projekt včetně statického posouzení, podána žádost o povolení představenstvu družstva, na základě tohoto povolení bude teprve podána žádost na stavební odbor OÚ MČ Praha 7. Akce bude zahájena až po obdržení všech těchto povolení.
Dojde-li ke škodě
na majetku družstva během rekonstrukce, stavebník za ni plně odpovídá a je povinen ji zaplatit v plném rozsahu. Před zahájením akce se zapíše do protokolu stav zdiva ve všech bytech sousedících s bytem rekonstruovaným (vyžádala si praxe).
    Odstranění závad a výměny regulačních zařízení vytápění bytů (regulační ventily) si již dnes hradí uživatel bytu v plné výši.
    Rekonstrukci elektroinstalace lze zahájit až po konzultaci s představenstvem a vydání písemného povolení družstvem. Při stěhování elektoměrů do společných prostor konzultujte tuto akci s představenstvem.
    Při drobných úpravách v bytě hlučnějším způsobem (např. vrtáním do zdí) berte ohled na spolubydlící z domu. Není dovoleno tyto činnosti provádět od 22 do 8 hodin a o nedělích a svátcích po celý den.

Výtah

    Používat výtah mají právo všichni bydlící v domě od 2. poschodí výše včetně. Ti také hradí poplatky za jeho užívání.
    Snad není třeba upozorňovat, že nejen k výtahu v domě je nutné chovat se šetrně, tak jako k ostatnímu zařízení domu. Velmi opatrně si, prosím, počínejte při stěhování. Jakýkoliv vandalský útok, nebo poškozování z nedbalosti bude tvrdě postihováno. Uživatel bytu zodpovídá nejen za své nezletilé děti, ale také za chování svých návštěv.
    Jak ve výtahu, tak i v ostatních společných prostorách domu platí přísný zákaz kouření.
    Výtah je vybaven poloautomatickou sběrnou službou směrem dolů. Aby čekajícímu na jízdu kabina při cestě dolů zastavila, je nutné přivolávací tlačítko držet.

Jmenovky

    Veškeré jmenovky v přízemí domu na domovní schránky, zvonky i seznam bydlících v domě na nástěnce vyrábí pověřený člen družstva p. Vondruška z důvodu vzhledové jednotnosti a přehlednosti. Na jmenovku, ani na domovní schránku si nikdy sami bez vědomí představenstva nic nedopisujte, ani nelepte. Pokud si nepřejete dostávat reklamní tiskoviny obraťte se na Janu Bendovou, popř. p. Vondrušku a obdržíte jednotnou samolepku s vyjádřením, že si nepřejete dostávat reklamu. Obsah jmenovky si určuje každý uživatel sám, s ohledem na formu ostatních vizitek. Členům družstva umožňujeme také přítomnost názvu firmy na jmenovce, mohu vyrobit na požádání i jmenovku na domovní dveře, či zvonek u bytu.

Povinnost informovat majitele domu

    Každý člen družstva, nebo nájemník je povinen nahlásit jména a rodná čísla osob, která s ním budou užívat domácnost a jakékoliv změny v těchto údajích. Současný stav osob nahlášených na služby je možné ověřit zde.

Zdroje informací pro členy družstva a nájemníky

    Aktuální, stručné a rychlé informace najdou všichni uživatelé bytů v přízemí domu na nástěnce. Dalším, mnohem rozsáhlejším zdrojem informací je pro všechny bydlící internetová stránka družstva na adrese http://www.volny.cz/veletrzni/, kde najdete kromě všech informací např. seznam případných neplatičů, předpisy nájmů a dalších plateb družstvu, aktuální zprávy a informace, grafy spotřeby vody, kontakty na představenstvo a mnoho dalších užitečných informací. Dalším zdrojem informací a výměny názorů mezi družstevníky je e-mailová konference na adrese http://pandora.idnes.cz/conference/veletrzni/.

Platby družstvu

    Pravidelné platby družstvu lze provádět několika způsoby. Složenkou (za poplatek 7,- Kč), bezhotovostně trvalým příkazem z Vašeho účtu, nebo inkasem z Vašeho účtu - tento posledně jmenovaný způsob je nejpohodlnější protože není nutné nikam chodit se složenkou, ani zadávat změnu trvalého příkazu ve Vaší bance při změně výše plateb.
    Pravidelné platby jsou splatné nejpozději k 15. dni měsíce, za který se hradí. Výše plateb je dána předpisem plateb, který dostane každý uživatel bytu. Tento předpis platí až do chvíle, než dostanete předpis nový. Vyúčtování záloh je provedeno do konce následujícího roku.

Další povinnosti uživatelů bytů

    Každý uživatel bytu v posledním poschodí je povinen odvzdušňovat topný systém, pokud jeho byt není vybaven automatickými odvzdušňovacími ventily. V obou případech je však povinen v těchto bytech mít mimo topnou sezónu uzavřené regulační ventily topení. Další povinnosti uživatelů bytu jsou uvedeny v nájemních smlouvách. Člen družstva obdrží kromě smlouvy s družstvem také potvrzení o členství v družstvu, ve kterém je uvedeno právo užívat byt s členstvím spojené.

Zdroje televizního a rozhlasového signálu, a Internet

    Náš dům je nadstandardně vybaven přípojkami na uvedené zdroje. Můžete si vybrat pouze společnou televizní anténu (STA), která je optimalizována pro příjem DVB-T signálu a je možno naladit všechny čtyři multiplexy. Dále je možné v analogu naladit TV Noe, CNN a jiné FTA programy. Na STA v pásmu UHF je možné také sledovat domovní kameru, kterou můžete sledovat zcela volně. Společná anténa nepřijímá jen terestrický signál, ale i satelitní signál ze čtyř pozic. Pokud uvažujete o příjmu satelitního signálu využijte, prosím tuto, neboť není povoleno umisťovat soukromé satelitní paraboly na fasádu domu. Stoupačka STA je vybudována nově včetně rozbočovačů na chodbách a slučovače satelitního signálu. Za kabeláž v bytě si odpovídá každý uživatel bytu sám.
    Dům je také vypaven sousedskou sítí, díky které obyvatelé domu mohou sdílet informace a hlavně připojení k síti Internet a komunitní síti CZFreeNet. Pokud chcete k této síti připojit kontaktujte p. Vondrušku.

Domovní odpad

    Nádoby na směsný odpad a barevné nádoby se nachází ve dvoře. Prosím třiďte odpad, jednak přispějete životnímu prostředí, ale hlavně ušetříme, neboť z barevných nádob se neplatí "skádkovné" městu. Od 1. května 2008 byl snížen počet nádob na směsný odpad na dvě. Velkooběmový odpad dávejte do kontejneru, který je jednou za měsíc přistavován na Řezáčově náměstí. Zachovávejte kolem popelnic pořádek.
   

    Mějte vždy na paměti, že každá svoboda končí tam, kde začíná svoboda souseda.
Miloš Vondruška
první pověřený člen družstva

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: